Regulamin ogólny

REGULAMIN SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK

1) SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK jest marką należącą do „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra, z siedzibą w Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce, wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 100257836 , o numerze NIP 7722302323 – zwanym w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2) Wszystkie osoby korzystające z SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli osoba nie zapoznała się z niniejszym Regulaminem lub nie zaakceptowała go w całości, nie może korzystać z SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.

3) SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK jest obiektem, z którego mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:

 • Dzieci od 0 do 13 lat – możliwe korzystanie tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Z każdym dzieckiem może wejść jeden rodzic/opiekun na jednym bilecie.
 • Młodzież od 14 do 18 lat – może korzystać z atrakcji parku po podpisaniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego. Obecność opiekuna prawnego na SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK nie jest obowiązkowa. Natomiast rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za osobę przebywającą na sali zabaw w trakcie jego nieobecności.
 • Osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Parku bez ograniczeń.

4) Pobyt na terenie SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem oraz po otrzymaniu opaski. Czas korzystania z obiektu zaczyna się w momencie pobrania opaski, a kończy w momencie jej zdania.

5) Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za otrzymaną opaskę i to on ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku utraty opaski. Odpowiednio za opaskę 50 zł.

6) Opiekun grupy przed wejściem do Parku zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznania członków grupy z regulaminem, gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.

7) Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.

8) Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu.

9) Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od pracownika Parku potwierdzenia telefonicznego bądź e-mailowego, zależnie od formy składania rezerwacji.

10) Rezerwację grup zorganizowanych należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

11) SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież możliwe jest na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna.

12) Niewłaściwe korzystanie przez użytkownika z obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem niestosowania się do regulaminu, instrukcji i zaleceń obsługi – może wiązać się z wystąpieniem z winy użytkownika urazów, uszkodzeń ciała i rzeczy, dlatego też, przestrzega się do respektowania wszelkich reguł ustanowionych przez organizatora w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka ich poniesienia.

13) SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK przestrzega i zarazem prosi o niewnoszenie rzeczy wartościowych w celu uniknięcia ewentualnych zniszczeń i kradzieży.

14) Organizator zwraca uwagę, iż użytkownicy odpowiadają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku ewentualnego wyrządzenia przez siebie szkody w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie, odpowiadają ich prawni opiekunowie.

15) Każdy użytkownik SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK korzysta z atrakcji będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych. Zalecamy niekorzystanie z atrakcji osobom, którym wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu i życiu.

16) Zabrania się korzystania z atrakcji oraz wyposażenia Parku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

17) W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania jakiegokolwiek urazu należy natychmiast powiadomić pracownika sali.

18) Na sali obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

19) Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

20) Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez pracowników SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

21) Osoby korzystające z SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji, ze względów bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie pozostawić w szatni ubrania, buty i wszystkie rzeczy przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.)

22) Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęcia urodzinowego, imprezy okolicznościowej itp.

23) Obsługa sali zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na trampoliny, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.

24) Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników sali zabaw. Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu.

25) Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.

26) Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.

27) Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.

28) Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi (epidemia, klęski żywiołowe, wojna itp.), niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej itp.).

29) Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników sali.

30) Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny: „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra, Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce. Reklamacje rozpatruje się analizując każdy przypadek indywidualnie, zbierając dane z systemu rezerwacji online, kasowego. Dodatkowo zgrywany jest materiał wideo z SALI ZABAW „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra, z siedzibą w Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce oraz analizuje się Protokół Dziennego nadzoru Parku.

31) Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość, jest sąd zgodny z odpowiednimi przepisami k.p.c.

32) Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w Sądach Polubownych. Aktualne dane teleadresowe Sądu polubownego są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

33) Zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenckich z dnia 30.05.2014 (Dz.U. z 2019 poz 134), informujemy o braku możliwości odstąpienia od umowy.

34) SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK może zmienić niniejszy Regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

Regulamin korzystania z trampolin, ścianki wspinaczkowej, gąbek:

1) Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.

2) Rozpoczęcie korzystania z sali jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

3) Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.

4) Podczas korzystania z trampolin należy przestrzegać uwag i sugestii obsługi Sali zabaw.

5) Na trampoliny wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych (bez obuwia), w ubraniu sportowym, niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub zniszczenia sprzętu wchodzącego w skład Parku Trampolin.

6) Na trampoliny nie wolno wnosić rzeczy, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy takie jak: biżuteria, klucze, telefony, ubrania zawierające metalowe elementy, inne ostre przedmioty.

7) Zabrania się wchodzenia na trampoliny z jakimikolwiek substancjami w ustach (w szczególności z gumą do żucia).

8) Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności w strefie trampolin. Spożywanie żywności dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych. Na teren obiektu nie wnosimy swojego jedzenia i picia.

9) Na jednej trampolinie może jednocześnie skakać tylko jedna osoba.

10) Zalecane jest odbijanie się od trampolin ze środka pola, zawsze z dwóch nóg, tak aby wylądować na obie stopy, z nogami lekko ugiętymi w kolanach.

11) W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest pozycja skulonego całego ciała (tak zwana pozycja embrionalna).

12) Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, maty zabezpieczające i inne elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Parku.

13) Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika.

14) Dopuszcza się przechodzenie po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny z zachowaniem szczególnej ostrożności.

15) Nie należy skakać do basenu z gąbkami głową w dół. Przed wykonaniem skoku należy upewnić się, że w basenie nie znajduje się żadna inna osoba, a po wykonanym skoku należy natychmiast opuścić basen.

16) Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

19) Na ściankę wspinaczkową może wspinać się jednocześnie tylko jedna osoba.

20) Nie wolno korzystać ze ścianki wspinaczkowej, kiedy na przyległym do niej basenie przebywa osoba w odległości do 2 m od ścianki.

Regulamin korzystania z sali zabaw:

1) SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK jest marką należącą do „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra, z siedzibą w Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce , wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 100257836 , o numerze NIP 7722302323.

2) Wszystkie osoby korzystające z SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli osoba nie zapoznała się z niniejszym Regulaminem lub nie zaakceptowała go w całości, nie może korzystać z SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.

3) Wstęp na Salę Zabaw jest płatny. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku.

4) Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.

5) Rodzice/opiekunowie mogą przebywać bezpłatnie w Sali Zabaw wraz z dzieckiem. Do jednego dziecka jeden opiekun gratis. Każdy następny rodzic/opiekun płatny zgodnie z cennikiem.

6) Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

7) Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na Salę Zabaw dzieci wchodzą wyłącznie w skarpetkach.

8) Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach, podyktowane jest to zachowaniem czystości w obiekcie.

9) Na teren Sali nie wnosimy jedzenia ani picia. W SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

10) Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salą Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Sali Zabaw.

11) Właściciel SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Sali Zabaw.

12) Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu.

13) Właściciel SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.

14) Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

15) Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

16) Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

17) Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez pracowników sali bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

18) W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy skonsultować z obsługą SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.

19) Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie Sali znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Sali zabaw.

20) Sala nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi (epidemia, klęski żywiołowe, wojna itp.), niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej itp.).

21) W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

22) W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej, najlepiej z opinią lekarską w naszej placówce.

23) Na Sali Zabaw MALUTKIE FUN PARK zabrania się:

 • wspinania po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
 • skakania ze zjeżdżalni,
 • wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,
 • wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar obok konstrukcji,
 • niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju,
 • korzystania z trampoliny w więcej niż 2 osoby jednocześnie,
 • wyrzucania gąbek z basenu,
 • wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
 • rzucania piłeczkami,
 • jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem,
 • wnoszenia na teren całego obiektu własnego jedzenia i picia.

24) Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

25) Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na Salę, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.

26) Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników Sali. Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez zwrotu kosztów.

27) Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.

28) Na Sali Zabaw robione są zdjęcia, które później mogą być umieszczone na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych.

29) Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęcia urodzinowego, imprezy okolicznościowej itp.

30) Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren Sali Zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.

31) Wejście na salę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

32) SALA ZABAW MALUTKIE FUN PARK może zmienić niniejszy Regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

Regulamin korzystania z parku Ninja:

1) Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.

2) Na atrakcję wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych, ubraniu sportowym, niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub zniszczenia sprzętu wchodzącego w skład Sali.

3) Na jednej atrakcji może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba.

4) Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne i inne elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Sali.

5) Zabrania się biegania między atrakcjami, które są zajęte przez innego użytkownika.

6) Należy zwrócić szczególna ostrożność przy opuszczaniu każdej z atrakcji.

Regulamin korzystania z dmuchańcy:

 • Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.
 • Na zabawki dmuchane mogą wchodzić dzieci w ubraniach pozbawionych ostrych elementów.
 • Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych powinno zdjąć okulary, wisiorki i naszyjniki.
 • Dziecko, korzystające z zabawek dmuchanych, musi mieć zdjęte buty i musi mieć założone skarpetki antypoślizgowe.
 • Na teren dmuchańca wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 • Na dmuchańcu zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
 • Maksymalna liczba przebywających osób na dmuchańcu to 10 dzieci.

 

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu Sala Zabaw MALUTKIE FUN PARK, mając na celu przede wszystkim troskę o zdrowy rozwój przy jednoczesnym przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom użytkowników obiektu, mogących narażać siebie i/lub innych na utratę zdrowia, ustanawia się powyższy Regulamin.

Użytkownicy SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK, poprzez swoją obecność, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zarejestrowanego na terenie obiektu – dla celów marketingowych działalności SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK.

Administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra, z siedzibą Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce , wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 100257836 , o numerze NIP 7722302323. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa z administratorem, która wchodzi w życie z chwilą przekazania danych osobowych lub wejścia na obiekt i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie jest możliwa.

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych.

Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regulacje związane z ochroną danych osobowych stanowi załącznik nr 1. Ochrona danych osobowych.

 

UWAGA!!! PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM NA OBIEKCIE. UWAŻAJ NA TO, CO ROBISZ, ABY NIE WYRZĄDZIĆ SOBIE, JAK I INNYM UŻYTKOWNIKOM KRZYWDY.

 

Załącznik nr 1. Ochrona danych osobowych.

 

Niniejszym wskazuje się, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych oraz wizerunku jest „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra, z siedzibą Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce, wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 100257836 , o numerze NIP 7722302323.

 

Dane kontaktowe administratora: biuro@malutkie.com

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z usług SALI ZABAW MALUTKIE FUN PARK, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy, zaś w przypadku monitoringu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest bezpieczeństwo osób i mienia). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie przekazujmy danych osobowych do Państw trzecich. Odbiorcami danych osobowych są: biuro rachunkowe oraz podmiot obsługujący technicznie monitoring.