Witamy w Malutkie Fun Park
Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce
Telefon780 059 501

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

MALUTKIE FUN PARK

(zasady obowiązujące Gości MALUTKIE FUN PARK)

Drodzy Goście!

Aby czas spędzony w naszym Parku przyniósł największą radość zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom i opiekunom należy wziąć pod uwagę i przestrzegać kilku obowiązkowych zasad regulaminu, które opisujemy poniżej:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. MALUTKIE FUN PARK (zwanym dalej w skrócie: Parkiem) zarządza  „OSADA MALUTKIE” S.C. TERESA SKÓRA, MARIAN SKÓRA (adres siedziby: Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce), posiadającą numery REGON: 100257836, NIP: 7722302323 zwana dalej Organizatorem.
 2. Wszystkie osoby odwiedzające MALUTKIE FUN PARK i korzystające z niego są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Parku, a wejście na Obiekt i rozpoczęcie korzystania z niego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z tym regulaminem, a przede wszystkim oznacza pełna zgodę na wszystkie zasady określone w tym regulaminie oraz stanowi zobowiązanie do przestrzegania tych zasad.
 3. MALUTKIE FUN PARK jest Obiektem, z którego mogą korzystać Osoby spełniające następujące warunki:
 1. Dzieci (czyli osoby w wieku do 13 lat) mogą korzystać z Parku tylko w obecności Rodzica lub Opiekuna prawnego albo innego Opiekuna (faktycznego / zorganizowanej grupy), który sprawuje stałą opiekę nad Dzieckiem przez cały czas pobytu Dziecka w Parku.
 2. Młodzież (czyli osoby w wieku powyżej 13 lat, ale przed ukończeniem 18 roku życia) może korzystać z Parku pod opieką Rodzica bądź Opiekuna prawnego albo innego Opiekuna (faktycznego / zorganizowanej grupy), który sprawuje stałą opiekę nad Dzieckiem przez cały czas pobytu Dziecka w Parku, albo po podpisaniu przez Rodzica bądź Opiekuna prawnego pozwolenia (to jest: Zgody) na korzystanie z Parku przez Młodzież – z wyraźnym zastrzeżeniem, że Rodzic / Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za Młodzież także w trakcie nieobecności Rodzica / Opiekuna. Pozwolenia do podpisania przez Rodzica bądź Opiekuna prawnego można pobrać w punkcie recepcji Parku lub ze strony internetowej funpark.malutkie.com  Inne formy pozwoleń (wyrażenia Zgody) nie będą akceptowane przez Park.
 3. Dorośli, czyli osoby w wieku powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Parku bez ograniczeń wiekowych po podpisaniu oświadczenia osoby dorosłej.

Powyższe (poza wskazaniem warunków wiekowych oraz obowiązku opieki albo zgody) oznacza także, że Park nie świadczy opieki nad Dziećmi lub Młodzieżą, dlatego korzystanie z Parku i z jego Atrakcji przez Dziecko lub Młodzież możliwe jest wyłącznie na podstawie Zgody na korzystanie z Parku wyrażonej przez Rodzica albo Opiekuna prawnego w formie oświadczenia albo wyrażonej przez osobistą obecność i opiekę. Ponadto korzystanie z Parku odbywa się na własne ryzyko Rodzica lub Opiekuna prawnego, który powinien sprawować stałą opiekę nad Dzieckiem lub Młodzieżą przez cały czas pobytu Dziecka lub Młodzieży w Parku, na własne ryzyko osoby udzielającej tej Zgody oraz na ryzyko samej osoby korzystającej z Parku.

PLIKI DO POBRANIA

 1. Oświadczenie opiekuna grupy.pdf (63KB)
 2. Oświadczenie osoby dorosłej.pdf (415KB)
 3. Zgoda Rodzica – Opiekuna.pdf (242KB)

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABAWY

 1. Aby dostać się do Parku, musisz zapłacić za udostępnienie Opaski (to jest wykupić bilet wejściowy) umożliwiającej pobyt w Parku i korzystanie z Atrakcji, które dla Ciebie i Twoich bliskich przygotowaliśmy. Opłaty dokonuje się zgodnie z cennikiem dostępnym w Recepcji oraz na stronie internetowej funpark.malutkie.com/cennik/ Opłata wejściowa za Opaskę (to jest bilet wejściowy) nie pokrywa kosztów: jedzenia, picia, automatów do gier oraz innych usług dodatkowy płatnych odrębnie wg cennika Parku. Za czas wykupiony, a niewykorzystany, a także za niewykorzystane Atrakcje Park nie dokonuje zwrotów wniesionych opłat. Uważaj na otrzymaną Opaskę oraz Szyfr do szafki (szatni), ponieważ Opaska umożliwia korzystanie z różnych atrakcji w Parku oraz podlega zwrotowi przy wyjściu z Obiektu. Pamiętaj, że odpowiadasz materialnie za utracenie albo uszkodzenie Opaski lub Szafki. Odpowiedzialność materialna z tego tytułu wynosi: za Opaskę 50 zł, za Szafkę 200 zł, za awaryjne otwarcie  szafki 20zł.
 2. Pamiętaj też, że wszyscy Goście Parku zostawiają odzież wierzchnią i buty w szafce. Pobyt w Parku w butach, w których zwykle chodzisz jest zabroniony. Z takich butów możesz korzystać tylko przy zmianie obuwia – czyli przed wejściem na Obiekt. Dla zachowania bezpieczeństwa oraz higieny w naszym Parku możesz poruszać się tylko w skarpetach oraz obuwiu domowym, przy czym o ocenę czy Twoje obuwie spełnia nasze standardy zapytaj się w Recepcji przed wejściem na Obiekt. Przy czym osoby korzystające z Atrakcji takich jak: Trampolina, Tor Przeszkód , Dmuchańce czy Figloraj muszą korzystać ze skarpet antypoślizgowych.
 3. Przedmioty osobiste, takie, które są dla Ciebie cenne najlepiej pozostawić w domu, a jeżeli je weźmiesz ze sobą idąc do Parku, to razem z przedmiotami niebezpiecznymi, albo takimi które mogą stać się niebezpieczne dla Ciebie albo innych osób (na przykład.: telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.), powinieneś dla komfortu swojego i innych zostawić w szafce (schowku).
 4. W pomieszczeniach Parku surowo zabronione jest palenie, picie alkoholu, zażywanie jakichkolwiek środków odurzających lub ograniczających świadomość, w tym narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. Zabronione jest również wchodzenie na teren Parku w stanie po spożyciu alkoholu lub użyciu jakichkolwiek środków odurzających albo ograniczających świadomość, w tym narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. W przypadku, gdy Pracownik Parku odkryje lub będzie w uzasadnionym stopniu podejrzewał, że doszło do naruszenia powyższych zakazów, ma prawo zażądać od osoby, której to dotyczy, natychmiastowego opuszczenia terenu Parku (w tym także opuszczenia bistro oraz przestrzeni komunikacyjnych prowadzących do Parku). W takiej sytuacji Park nie zwraca opłat wniesionych w związku z wejściem na jego teren przez osobę, której to dotyczy.
 5. Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów nie będą wpuszczane do Parku, albo będą wypraszane przez pracowników Parku bez zwrotu kosztów i jakikolwiek odszkodowań z tego tytułu.
 6. Możliwe jest korzystanie z Parku przez zorganizowaną grupę osób. W takim przypadku Opiekunowie grupy przed wejściem do Parku zobowiązani są do każdorazowego wypełnienia oświadczenia z załącznikiem (formularza zgłoszeniowego) dotyczącego zorganizowanej grupy, zebrania zgód od osób, które takich zgód na wejście do Parku dla Dzieci lub Młodzieży powinny udzielić oraz zobowiązani są do zapoznania członków grupy z regulaminem, ponieważ Opiekunowie grupy, poza osobami odpowiadającymi za Dzieci i Młodzież, są odpowiedzialni za osoby wchodzące na Obiekt w ramach zorganizowanej grupy. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie taką ilość osób (dzieci / młodzieży), jakiej w trakcie pobytu oraz korzystania z Atrakcji w Parku jest wstanie osobiście zapewnić bezpieczeństwo oraz jakiej jest w stanie zapewnić opiekę zgodnie z zasadami określonymi w tym regulaminie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitej rezerwacji Obiektu. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od pracownika Parku potwierdzenia mailowego albo też po wpłaceniu kaucji wskazanej przez Park w zależności od formy składania rezerwacji.
 8. Rezerwację grup zorganizowanych należy składać minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.
 9. Żeby rozpocząć pobyt oraz korzystanie z Parku, należy użyć Opaski przy wejściu na Obiekt w recepcji. Natomiast, żeby zakończyć pobyt w Parku Opaski należy użyć przy wyjściu z Obiektu w recepcji. Wejście i wyjście odbywa się przez przyłożenie opaski do czytnika na recepcji rejestrujący pobyt na Obiekcie. Czas korzystania z Obiektu zaczyna się w momencie pobrania Opaski, a kończy w momencie jej oddania. Opaska ta uprawnia do korzystania z większości Atrakcji znajdujących się w Obiekcie (z wyjątkiem osobno płatnych usług dodatkowych oraz usług gastronomicznych (konsumpcji), a także z wyjątkiem nabywania towarów – w tym pożywienia i napojów).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Rodzice, Opiekunowie prawni, a także inne dorosłe osoby towarzyszące Dzieciom lub Młodzieży (w tym: Opiekun zorganizowanej grupy) ponoszą pełną odpowiedzialność za Dzieci, a także za Młodzież, które pozostają pod ich opieką, którym udzielili Zgodę na korzystanie z Parku lub którym towarzyszą, a która to odpowiedzialność związana jest z obecnością Dzieci lub Młodzieży w Parku. Dlatego pamiętaj, że za wszystkie szkody, będące działaniem, efektem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z Parku w wieku do 18 roku życia, odpowiadają ich Rodzice bądź Opiekunowie. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe związane ze swoją obecnością w Parku ponosi dana osoba.
 2. Pamiętaj, że korzystanie z Parku może wiązać się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Dlatego podkreślamy, że każda osoba korzysta z infrastruktury udostępnionej w Parku na własną odpowiedzialność będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych albo zgadza się na korzystanie z infrastruktury udostępnionej w Parku przez swoich podopiecznych na własną odpowiedzialność będąc osobą świadomą stanu zdrowia i możliwości fizycznych swoich podopiecznych. Dlatego zalecamy, żeby z Trampolin oraz innych Atrakcji nie korzystały osoby, którym wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osób korzystających z Parku, w tym zwłaszcza za urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, w szczególności jeżeli powstały z winy osoby korzystającej z Parku lub jej Rodzica / Opiekuna prawnego albo faktycznego (w tym Opiekuna zorganizowanej grupy), za wyjątkiem szkód spowodowanych wyłącznie przez sprzęt do gier i / lub rozrywki. Ani Organizator ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki z udziałem Osób odwiedzających Park. W szczególności Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Parku niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników, ponieważ na mocy niniejszego regulaminy zabrania się korzystania z Trampolin, innych Atrakcji oraz wyposażenia Parku w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem albo w sposób niezgodny z oznaczeniami wskazującymi na warunki korzystania ze Sprzętów.
 3. Zabrania się posiadania przy sobie (w tym w kieszeniach) podczas zabaw lub skoków przedmiotów takich jak: telefon, klucze i inne tego typu. Pamiętaj, że przedmioty te mogą być przyczyną krzywdy dla Ciebie, innego Gościa albo uszkodzenia trampoliny lub innych urządzeń. Ponadto zwracamy uwagę, że przedmioty takie mogą zagubić się w czasie zabawy.
 4. Dla bezpieczeństwa swojego i innych nie idź na Trampolinę lub do innych Atrakcji w biżuterii (dotyczy to miedzy innymi: pierścionków, kolczyków, łańcuszków, bransoletek) ani w odzieży z metalowymi elementami  – niniejszy regulamin tego zabrania. Nie wolno też na Trampolinie lub w innych Atrakcjach mieć ze sobą napojów albo żywności, w tym gumy do żucia. Pamiętaj, że posiadanie okularów podczas skoków nie jest zalecane – mogą one ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, albo stać się powodem czyjejś krzywdy.
 5. Zabronione jest skakanie bezpośrednio kilku osób na jednej Trampolinie, nie można pociągnąć lub przesuwać mat ochronnych. Zabronione jest wykonywanie podwójnego salta na Trampolinie. Zabronione jest przeskakiwanie nad inną osobą. Pamiętaj i ostrzeż innych, że lądowanie w basenie z pianką jest dozwolone na nogi, plecy lub brzuch. Do Basenu nie możesz skoczyć, dopóki poprzedni skoczek nie opuści Basenu na bezpieczną odległość od przewidywalnego miejsca skoku. Wskakując do Basenu z piankami, upewnij się, że w miejscu przewidywanego skoku nie ma żadnej innej osoby, a ponadto, że inne osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od przewidywanego miejsca skoku. Nie wolno wyrzucać z Basenu piankowych kostek.
 6. Każda osoba korzystająca Parku zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pracownika Parku, gdy zauważyła, że zdarzył się jakikolwiek wypadek, albo gdy jakakolwiek osoba w Parku została ranna lub nastąpiła inna niebezpieczna sytuacja, w tym wymagająca udzielenia pierwszej pomocy albo wezwania ratunku lub interwencji odpowiednich służb takich jak: Straż pożarna, Policja, Pogotowie.
 7. Każda osoba korzystająca z Parku dla własnego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa innych Gości zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pracownika Parku, gdy zauważyła przypadek złamania niniejszego Regulaminu, a także, gdy wystąpiła lub zaistniała możliwość wystąpienia powodzi, zalania, pożaru i innych podobnych sytuacji lub zagrożeń.
 8. Poszczególne Atrakcje w Parku (na przykład: Trampolina), w szczególności te, które są koordynowane przez Instruktora lub innego pracownika Parku, mogą zostać ograniczone w zakresie liczby osób z nich korzystających. Dla swojego bezpieczeństwa, zdrowia i dobra zobowiązany jesteś do stosowania się do poleceń wydawanych przez Instruktora lub innego pracownika Parku, także do poleceń, które służą ograniczeniu liczby osób korzystających z danej Atrakcji. Pamiętaj, że Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności dla wskazanej Atrakcji albo w całym Obiekcie. Pamiętaj, że osoby niestosujące się do zaleceń wydawanych przez Instruktora lub innego pracownika Parku albo niestosujące się do Regulaminu zostaną wyproszone z Obiektu, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
 9. Figloraj – sprzęt powinien być wykorzystywany według przeznaczenia w szczególności.
 10. Figloraj jest przeznaczony dla Osób w wieku do 14 lat i do wagi w do 70 kg na jedną osobę.
 11. Zabrania się zrywać, wyrywać, przestawiać poszczególne elementy figloraju.
 12. W figloraju zjeżdżać w dół można tylko w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 13. Piłkami nie wolno rzucać w inne Osoby, nie wolno ich wyrzucać za teren basenu ani lizać.
 14. Do basenu z piłkami nie wolno wrzucać innych przedmiotów, zakopywać ich w piłkach, ani zostawiać w nich.
 15. Nie wolno zakopywać w piłkach więcej niż połowę ciała.
 16. Tor przeszkód ma początek i koniec, dlatego po torze można poruszać się tylko według zasad ruchu wskazówek zegara (to jest w prawym kierunku). Tor składa się z 8 etapów. Miedzy etapami istnieją przystanki dla odpoczynku, które są również miejscami łączenia etapów. Etap to odcinek między przystankami, który posiada swoje unikalne cechy (na przykład przejście pod podwieszonymi elementami). Inne zasady wg, których tor powinien być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to w szczególności:
 17. Tor przeszkód obliczony na wagę jednej Osoby (uczestnika) do 70 kg.
 18. Tor przeszkód rekomendowany jest dla Dzieci od 6 lat.
 19. Na jednym etapie może znajdować się jednocześnie maksymalnie do 2 osób.
 20. Zakazane jest używanie elementów toru niezgodnie z przeznaczeniem – na przykład nie wolno: huśtać się, trząść, powodować rozhuśtywanie elementów tego toru, popychanie oraz inne podobne czynności.
 21. Na torze przeszkód zakazane jest korzystanie z telefonu komórkowego.
 22. Na torze przeszkód zakazane jest zatrzymywanie, które nie pozwala innej osobie poruszanie się po etapie.
 23. Na torze przeszkód należy zachować bezpieczną odległość minimum 2 m od drugiej osoby przebywającej na terenie atrakcji.
 24. Na torze przeszkód zakazane jest popychanie czy też spychanie innej Osoby (uczestnika).
 25. Na torze przeszkód zakazane jest picie jakichkolwiek napojów oraz spożywanie jakichkolwiek posiłków.
 26. Automaty do gier – sprzęt powinien być wykorzystywany według przeznaczenia w szczególności:
 27. Automaty do gier podłączony jest do prądu o napięciu 230 V, dlatego zabrania się wyciągania przewodów zasilających oraz ich ponownego podłączania.
 28. Zakazane jest samodzielne zresetowanie automatu.
 29. Na jednym automacie może znajdować się tylko ilość osób określona przez producenta, czyli jeżeli automat przystosowany jest na grę jednej osoby to może na nim grać tylko jedna osoba (uczestnik), natomiast, jeżeli automat przystosowany jest do gry dla dwóch osób, to mogą z niego korzystać 2 osoby.
 30. Na zabawki dmuchane mogą wchodzić dzieci w ubraniach pozbawionych ostrych elementów.
 31. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych powinno zdjąć okulary, wisiorki i naszyjniki.
 32. Dziecko, korzystające z zabawek dmuchanych, musi mieć zdjęte buty i musi mieć założone skarpetki antypoślizgowe.
 33. Na teren dmuchańca wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 34. Na dmuchańcu zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
 35. Maksymalna liczba przebywających osób na dmuchańcu to 10 dzieci.
 36. Nie zapomnij ostrzec pracowników Parku o możliwości wystąpienia reakcji alergicznych na jakiekolwiek materiały lub substancje zarówno u Ciebie, jak i u Twojego Dziecka oraz u innych osób, z którymi przebywasz w Parku.
 37. Rodzicu, Opiekunie przypominamy, że ponosisz pełną odpowiedzialność za Dzieci i Młodzież z Tobą związane. Ma to miejsce także w przypadku pozostawienia Dziecka samego w Parku (bez uprawnionego Opiekuna).
 38. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przez Gościa mienia znajdującego się w Parku, Organizator ma prawo żądać pełnego odszkodowania od Gościa oraz osób za niego odpowiadających.
 39. Organizator (Park) nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Obiektu spowodowane siłami wyższymi. (tj. brak energii elektrycznej itp).

RZECZY POZOSTAWIONE W PARKU

 1. Organizator (Park) nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z Obiektu z wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie przez Organizatora (Park) albo jego pracowników.
 2. Organizator (Park) nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą (w tym: zgubieniem lub pozostawieniem na terenie Parku lub w jego otoczeniu), kradzieżą lub uszkodzeniem rzeczy osobistych odwiedzających, w tym także rzeczy cennych. Organizator (Park) nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szafce do przechowywania. Dlatego też zalecamy nie przynoszenie do Parku ani na jego teren rzeczy wartościowych.
 3. Przedmioty znalezione w Parku są przechowywane przez Organizatora (Park) przez jeden miesiąc kalendarzowy od dnia przekazanie ich Organizatorowi przez osobę, która przedmiot znalazła.

MONITORING PARKU ORAZ ZDJĘCIA

 1. Gość albo Rodzic / Opiekun w imieniu Dziecka lub Młodzieży albo też osoba, która jest odpowiedzialna za Dziecko przez rozpoczęcie korzystania z Parku przez siebie lub Dziecko potwierdza świadomość i akceptuje fakt, iż na terenie Parku znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa Gościom (użytkownikom) Parku.
 2. Gość albo Rodzic / Opiekun w imieniu Dziecka lub Młodzieży albo też osoba, która jest odpowiedzialna za Dziecko przez rozpoczęcie korzystania z Parku przez siebie lub Dziecko potwierdza świadomość i wyraża zgodę na nagrywanie video oraz robienie zdjęć użytkownikowi przez Organizatora (Park) własnymi środkami Organizatora albo za pomocą osób trzecich, które to zdjęcia albo nagrania mogą być wykorzystywane przez Park w celach reklamowych, marketingowych i innych typu: Public Relations. Gość albo Rodzic / Opiekun w imieniu Dziecka lub Młodzieży, albo osoba, która jest odpowiedzialna za dziecko zgadza się na fotografowanie siebie i Dziecko także przez inne osoby odwiedzające Park. Powyższe oznacza zgodę na wskazywanie Parku jako lokalizacji miejsca wykonania zdjęć. Wizerunek osoby fizycznej utrwalony przez Organizatora (Park) na fotografiach lub filmach video w taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja tej osoby nie stanowi jej danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonywanie fotografii oraz nagrywanie filmów video przez Organizatora (Park) w taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja osób, których wizerunek został utrwalony na fotografii lub filmie oraz ich późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora (Park) nie stanowią  przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przypadku gdy Organizator (Park), będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych wystąpi do osób, których to dotyczy o zgodę na przetwarzanie ich danych informując o zakresie i celach przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że inne osoby odwiedzające Park rozrywki mogą wykonywać fotografie oraz nagrywać filmy video, na których zostanie utrwalony wizerunek innych osób. W takim przypadku Organizator (Park) nie jest administratorem tych danych i nie odpowiada za ich przetwarzanie. Zapis poprzedzającego zdania nie wyklucza możliwości oznaczania Parku rozrywki jako miejsca wykonania fotografii / nagrania filmu video przez osoby publikujące zdjęcia w celach niekomercyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Cieszymy się z każdej Osoby odwiedzającej Park, ale prosimy również o szanowanie pracowników Parku. Nie naruszaj ustalonych reguł dotyczących zachowań osób odwiedzających Park, jak również norm i zasad sanitarnych.
 2. Pamiętaj, że Twoje Dzieci to często energiczne pociechy, które nie mogą się zatrzymać, gdy wejdą do naszego Parku. Upewnij się, że energia dziecka ma na celu rozrywkę, a nie niebezpieczne zachowania w stosunku do siebie oraz do innych.
 3. Przypominamy, że każda Atrakcja w Parku ma własne zasady bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego oraz innych Gości zapoznaj się z nimi oraz zapoznaj z nimi swoje Dzieci i Młodzież korzystającą z obiektu za Twoją zgodą lub pozostającą pod Twoją opieką. Zwróć uwagę na możliwe konsekwencje w przypadku naruszeń zasad bezpieczeństwa. Najlepszym zabezpieczeniem jest zachowanie zdrowego rozsądku i umiarkowania.
 4. Każdy odwiedzający, w tym Rodzic oraz Opiekun, jest odpowiedzialny za zapewnienie, że rozrywka oferowana przez Park będzie bezpieczna i dobra. Tak się stanie, gdy wybierana rozrywka będzie odpowiednia dla wieku, sprawności fizycznej i zdrowia osoby z korzystającej z tej rozrywki. Osoba, która jest chora albo której zdrowie nie pozwala na określone aktywności i zabawy nie powinna znajdować się na terenie Parku albo nie powinna wykonywać tych aktywności i zabaw.
 5. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania Obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do Organizatora (do Parku).
 6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Parku rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres siedziby Parku.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość jest Sąd Rejonowy w Radomsku.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
 9. Administratorem danych osobowych otrzymanych w związku z funkcjonowaniem Parku jest „Osada Malutkie” s.c. Teresa Skóra, Marian Skóra (adres siedziby: Malutkie 31 ; 97-505 Dobryszyce. Każdej osobie której to dotyczy przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.